Follow us: Facebook LinkedIn Twitter Google + Weibo Join SMC

Associate Editors

 • Plamen Angelov
 • Jayanta Basak
 • Aman Behal
 • Prabir Bhattacharya
 • Jinde Cao
 • Brahim Chaib-draa
 • Philip C. L. Chen
 • Shyi-Ming Chen
 • Zhiyong Chen
 • Andrzej Cichocki
 • Phillippe De Wilde
 • Marco Dorigo
 • Meng Joo Er
 • Silvia Ferrari
 • Mauro Forti
 • John Gan
 • Huijun Gao
 • Dmitry Goldgof
 • Xiaofei He
 • Frank Hoffmann
 • Zeng-Guang Hou
 • Sanqing Hu
 • Weiming Hu
 • Guang-Bin Huang
 • Jimmy Huang
 • Terry Huntsberger
 • Kao-Shing Hwang
 • Hisao Ishibuchi
 • Qiang Ji
 • Xiaoyi Jiang
 • Yaochu Jin
 • Fakhri Karray
 • Mark Last
 • Tong Heng Lee
 • Han-Xiong Li
 • Tzuu-Hseng S. Li
 • Xuelong Li
 • Chih-Min Lin
 • Chin-Teng Lin
 • Jiming Liu
 • Huchuan Lu
 • Bob Lynch
 • Jose Del R. Milan
 • Sanaz Mostaghim
 • Vittorio Murino
 • Andreas Nuernberger
 • Yew Soon Ong
 • Nikhil Pal
 • Maja Pantic
 • Hong Qiao
 • Amit K. Roy-Chowdhury
 • Leszek Rutkowski
 • Pidaparthy Sastry
 • Bjoern Schuller
 • Howard M. Schwartz
 • Rastko Selmic
 • Jeff Shamma
 • Ling Shao
 • Qiang Shen
 • Peng Shi
 • Solomon Shimony
 • Min C. Shin
 • Bernhard Sick
 • Kwang Mong Sim
 • Sameer Singh
 • Antonio Gomez Skarmeta
 • Jianbo Su
 • Shun-Feng Su
 • Ponnuthurai N. Suganthan
 • Xi-Ming Sun
 • Hideyuki Takagi
 • Kay-Chen Tan
 • Ying Tan
 • Chin Wang Tao
 • Dacheng Tao
 • Eric C.C. Tsang
 • Edward Tunstel
 • Thanos Vasilakos
 • Chi-Hsu Wang
 • Dianhui Justin Wang
 • Hui Wang
 • Liang Wang
 • Wei-Yen Wang
 • Wen June Wang
 • Xizhao Wang
 • Yousheng Xia
 • Yang Xiang
 • Simon Yang
 • Yingjie Yang
 • Gary G. Yen
 • Xinge You
 • Wen Yu
 • Stefanos Zafeiriou
 • Xiaoqin Zeng
 • Zhigang Zeng
 • Bo Zhang
 • Hong Zhang
 • Huaguang Zhang
 • Jun Zhang
 • Lixian Zhang
 • Qingfu Zhang
 • Qiangfu Zhao
 • Yao Zhao