Associate Editors

Founding Editor in Chief: Mo El-Hawary, Dalhousie University, Canada

 • György EIgner
 • Liqiong Tang
 • Vladik Kreinovich
 • Kevin Kelly
 • Krishna Busawon
 • Liping Fang 
 • Giancarlo Fortino 
 • Hossam Gaber
 • Aurona Gerber 
 • Jason Gu 
 • Abdollah Homaifar 
 • Okyay Kaynak 
 • Kazuo Kiguchi
 • Wei Lei 
 • Kovács Levente 
 • hiwu Li
 • Xiaoou Li 
 • Choon Ki Ahn 
 • Saeid Nahavandi 
 • Chris Nemeth
 • Vinod Prasad 
 • Hong Qiao 
 • Ferat Sahin 
 • Mehrdad Saif 
 • Bahram Shafai
 • Weiming Shen
 • Ying Tan 
 • Yingxu Wang
 • Margot Weijnen 
 • Zhao Xingming
 • Qiangfu Zhao 
 • Haibin Zhu